Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologiczna oczami uczestników. Tu znajduje się nieoficjalny serwis OGIN. Olimpiada z geografii w GeoZone.
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 98105 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

Olimpiada Geograficzna - część ustna - przykładowe pytania


Przykładowe pytania, które mogą się pojawić w części ustnej II etapu OG.

Uwaga! Integralną częścią odpowiedzi jest dokładny rysunek.
 1. Scharakteryzuj odwzorowanie kartograficzne Merkatora, uwzględnij sporządzanie i przeznaczenie.
 2. Scharakteryzuj odwzorowanie kartograficzne Mollweidego, uwzględnij sporządzanie i przeznaczenie.
 3. Przedstaw metody prezentacji cech ilościowych i jakościowych na mapach.
 4. Zaprezentuj metodę tworzenia ciągu niwelacyjnego.
 5. Przedstaw dowód Eratostenesa na kulistość Ziemi.
 6. Zaprezentuj zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku.
 7. Omów zjawiska zaćmienia Słońca oraz zaćmienia Księżyca.
 8. Scharakteryzuj pionowe uwarstwienie atmosfery ziemskiej.
 9. Przedstaw baryczne prawo wiatru (reguła Buys-Ballota).
 10. Zaprezentuj schemat cyrkulacji pasatowej, wyjaśnij zjawisko El Nino.
 11. Zaprezentuj schemat cyrkulacji monsunowej.
 12. Przedstaw schemat powstawania wiatru typu fenowego.
 13. Zaprezentuj zjawisko bryzy.
 14. Przedstaw fronty atmosferyczne oraz ich wpływ na zmianę pogody.
 15. Przedstaw mały i duży obieg wody w przyrodzie.
 16. Opisz zjawisko falowania w strefie przybrzegowej.
 17. Przedstaw zjawisko sejszy.
 18. Omów zjawisko pływów.
 19. Omów warstwowe wody podziemne.
 20. Omów, w jaki sposób powstają studnie artezyjskie i subartezyjskie.
 21. Omów rodzaje źródeł.
 22. Przedstaw schemat gejzeru.
 23. Omów typy lodowców górskich.
 24. Scharakteryzuj typy jezior związane z działalnością lodowca górskiego.
 25. Omów formy lodowcowe występujące na Ziemi.
 26. Scharakteryzuj budowę wnętrza Ziemi.
 27. Omów typy złóż występujących na Ziemi.
 28. Przedstaw schemat powstawania wsadów solnych.
 29. Przedstaw krzywą hipsometryczną powierzchni Ziemi.
 30. Przedstaw krzywą batymetryczną dna oceanicznego.
 31. Przedstaw teorię tektoniki płyt.
 32. Scharakteryzuj ruchy epejrogeniczne i izostatyczne.
 33. Przedstaw ruchy orogeniczne.
 34. Przedstaw schemat powstawania fałdów i płaszczowin.
 35. Jak powstaje inwersja rzeźby terenu.
 36. Omów zjawisko powstawania gór zrębowych.
 37. Omów formy intruzji magmowych.
 38. Dokonaj klasyfikacji wulkanów.
 39. Przedstaw zjawisko abrazji.
 40. Omów ruchy masowe.
 41. Przedstaw profil podłużny doliny rzecznej, uwzględnij procesy rzeczne.
 42. Przedstaw zjawisko kaptażu. Podaj przykłady występowania.
 43. Omów zjawisko powstawania teras rzecznych.
 44. Omów zjawisko powstawania meandrów.
 45. Scharakteryzuj przełomy rzeczne.
 46. Omów rodzaje ujść rzecznych.
 47. Omów formy krasu podziemnego.
 48. Omów formy krasu powierzchniowego.
 49. Przedstaw formy występujące w jaskiniach krasowych.
 50. Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność lodowców.
 51. Opisz formy lodowcowe występujące najego przedpolu.
 52. Omów wpływ działalności lodowca górskiego na góry.
 53. Omów powstawanie mierzei.
 54. Omów rodzaje wybrzeży morskich.
 55. Scharakteryzuj podobieństwa i różnice między barchanem i wydmą paraboliczną.
 56. Przedstaw profil glebowy.


Olimpiada Geograficzna - część ustna - przykładowe pytania.
GeoZone.pl © 2004-2023 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]